ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "A" - Tőzsdeárnyék

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

"A" kategória A Budapesti Értéktőzsdén kereskedett társaságok "A" kategóriájára vonatkozó szabályok: csak teljes sorozat vezethető be, mely árfolyamértéken min. 2.5 Mrd Ft.A bevezetésre kerülő sorozat legalább 25 százaléka közkézen van; vagy árfolyamértéken számítva legalább kétmilliárd forint értékű részvény közkézen van; vagy az értékpapír-sorozat bevezetéskor legalább 500 tulajdonos tulajdonában van. A legalább 100 tulajdonos megléte, valamint a 3 teljes befejezett, auditált év szintén alapfeltétel.
Accrual Növekmény
Adhézió Közönség összetétel : Az adott célcsoport százalékos aránya a műsor közönségében.
Adjustment Kiigazítás
Adózás előtti eredmény Tartalmazza egy vállalkozás adott időszak alatt elért teljes tevékenységének eredményét, beleértve az üzemi tevékenységből származó eredményt a pénzügyi műveleteket, és a rendkívüli tételeket.
Adózás előtti eredményszint A társaság adózás előtti eredménye, osztva az azonos időszak halmozott árbevételével.
Adózott eredmény Az adózás előtti eredmény, mínusz az adófizetési kötelezettség, mínusz a fizetett osztalék.
ADR American Depositary Receipt: valamely helyi bank által kibocsátott forgatható letéti igazolás az USA-ban, a külföldi értékpapírok forgalma ily módon folyik (a GDR tengerentúli megfelelője).
ADX Average Directional Movement Index rövidítése. A tradereknek segít beazonosítani, hogy egy adott piac trendszerűen vagy oldalazóan mozog.
ÁFA Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevõre. Mértéke hazánkban 5, 15, és 20%.
Affinitás A médium fogyasztóinak célcsoportunkba tartozó része (fő) / a média fogyasztóinak teljes száma (fő).
Affinitási index A vizsgált közönségcsoportnak a műsor közönségében lévő arányát viszonyítjuk a célcsoport mintabeli arányához. Ez alapján azt kapjuk meg, hogy az adott célcsoport a műsor közönségében jobban, vagy kevésbé van képviselve, mint a teljes mintában.
Agent Bank Külföldi bank helyett fellépõ bank. (2) Az euró piacon: a szindikátusban levõ többi bank által a hitel adminisztrációjának kezelésére kinevezett bank.
Aggregált kereslet (Aggregate Demand) Az áruk és szolgáltatások iránti teljes kereslet a gazdaságban. Az áruk és szolgáltatások iránt az ország magán- és állami szektorának a keresletét, illetve a más országokból jelentkezõ keresletet is tartalmazza.
Aggregált kínálat (Aggregate Supply) Az aggregált kereslet kielégítésre a helyi forrásokból (az importot is beleértve) a gazdaság rendelkezésére álló áruk és szolgáltatások teljes kínálata.
Aggregált kockázat (Aggregate risk) Bank egyetlen ügyféllel szembeni kitettségének értéke azonnali és határidõs kontraktusokra vonatkozóan egyaránt.
Agio Lásd Felár
Ajánlati árlépésköz A tőzsdei termékek esetében megvan az a legkisebb érték, amivel följebb, vagy lejjebb mehet az ár. Részvények esetében a BÉT-en, ez a részvény névértékétől függ. 1000 forint alatt 1 forint, 1000-9999 5 forint, 10000 fölött 50 Ft.
Ajánlati ársáv A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.
ÁKK Államadósság Kezelő Központ. 1995-ben létrehozott szervezet, feladata, célja az adósságkezeléssel kapcsolatos valamennyi funkció egy szervezetbe való tömörítése. Az ÁKK kezeli, folyamatosan megújítja és nyilvántartja a költségvetés forint és devizaadósságát.
Aktiva (Asset) A devizakereskedelem kontextusában jog arra, hogy a másik féltõl adott összegû devizát kapjunk mérleg aktíva (pl. kölcsön) vagy adott jövõbeli idõpontban lezáratlan határidõs ügylet fejében.
Aktívan menedzselt Az olyan befektetési alapot, vagy portfóliót hívják aktívan menedzseltnek, amikor egy portfólió menedzser, vagy azok csoportja a tapasztalata, tudása, és elemzés alapján határozza meg, hogy milyen értékpapírokat vesz vagy ad el a portfóliójából. Az aktívan menedzselt portfólió ellentéte a passzívan menedzselt, más néven indexálás.
Akvizíció Vállalatfelvásárlást jelent. Többnyire többségi részesedés megszerzésével történik. Számos oka lehet, például a piacszerzés, vagy a versenytárs megsemmisítése.
Alap deviza Az adott páros első devizája. Például a USD/JPY devizapár esetében az amerikai dollár az alap deviza.
Alapletét (Margin) A pénz vagy biztosíték, amelyet a nyitott szerződéseken bekövetkező esetleges veszteségek ellen el kell helyezni, illetve késõbb fenn kell tartani. A kezdeti letétet az ügylet megnyitása előtt el kell hagyni. A változó letétet a nyitott pozíciókon elszenvedett veszteségek esetén kell a kezdeti letéthez hozzáadni. Az ügylet megnyitásához szükséges letét összegét szokás szükséges letétnek is nevezni.
Alfa A piaci kockázat. Olyan kockázat, amelyre a portfólió körültekintő kialakítása során sincs ráhatásunk, tőlünk független tényező.
Alkusz Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.
Államháztartási mérleg Az államháztartás valamennyi alrendszerének (a központi költségvetésnek, a központi költségvetési szerveknek, a helyi önkormányzatoknak, az elkülönített állami pénzalapoknak és a társadalombiztosítási alapoknak) bevételeit, illetőleg kiadásait tartalmazza. A mérleg konszolidált, halmozódásokat nem tartalmaz.
Államkötvény Az állam által kibocsátott, általában egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír, amely az állam adósságát testesíti meg. Az államkötvények az adott ország tőzsdéin általában automatikusan jegyzésre kerülnek, kamatozásuk - az elvileg teljes garancia miatt - legtöbbször alacsonyabb, mint az egyéb kibocsátásoké. Fajtái nálunk: 2, 3, 5 és10 éves fix kamatozású, 5 éves változó és 7 éves tõkeindexált (eredeti kibocsátási idopont szerint).
Állampapír Valamely szuverén állam által kibocsátott értékpapír. Minősítése az ország minősítésével megegyező. Az államháztartás finanszírozásának elsõdleges eszköze, két legjellemzobb fajtája a kincstárjegy és az államkötvény. Az állampapír visszafizetését az állam garantálja.
Allokáció Kibocsátáskor, túljegyzés esetén valahogyan szét kell osztani a részvényeket (ill. egyéb értékpapírokat) a jegyzők között. A leggyakrabban használt allokációs elvek: 1., Kártyaelosztás, mintha egy nagyon sok lapú kártyából osztanánk, minden részvényjegyzőnek (persze, csak az igénylés mértékéig), ameddig a pakli tart. 2., Jegyzésarányos, lehet egyenes arányos (kétszeres túljegyzés, 50%), vagy degresszív. Időrendi, preferált csoportok (pl: magyar állampolgár), sorsolás.
Alulértékelt
(Under-valuation)
Egy devizaárfolyamot akkor tekintünk alulértékeltnek, amikor a vásárlóerő paritás alatt van.
Aluljegyzés Nyilvános forgalomba hozatal esetén az eladásra kínált értékpapírok mennyiségénél kevesebb mennyiségre érkező ajánlat.
AMEX American Stock Exchange. Amerikai értéktőzsde.
AMR
(Average Minute Rating)
Nézettség; egy mûsor közönségének egy percre jutó átlagos száma
AMR% Egy műsor vagy csatorna közönségének egy átlagos percre jutó százalékos aránya a vizsgált csoporton belül. Ez az adat az összes csoporttagot figyelembe veszi, azokat is, akik az adott időben nem néznek tévét. Az AMR% így alacsonyabb, mint a SHR%, mert utóbbi csak a vizsgált csoport éppen tévéző tagjait méri fel.
Amerikai opció Olyan opció, amit a futamidő alatt bármikor le lehet hívni.
APO -
Absolute Price Oscillator
Az APO(N, M) értékét SMA(M) - SMA(N) képlettel számíthatjuk ki, így a fenti egyenlőtlenségeket az APO értékének előjelének vizsgálatával tudjuk eldönteni. Az APO (Absolute Price Oscillator) tehát egy ránézésre új indikátor, de valójában a két mozgóátlagos módszerrel teljesen azonos. Oszcillátor típusúnak azokat az indikátorokat nevezik, amiknek értékének az előjele változhat, és általában az előjel hordoz a kereskedésre vonatkozólag információt. Az APO esetén pl. pozitív előjel mellett bullishban feltételezzük a papírt, ezért vásárlási jelzést kapunk, negatív előjel mellett feltehetően bearishben van a papír, és eladási jelzést ad az indikátor. Az indikátor értelmezése kibővíthető azzal, hogy a vételi jelzés küszöbértékét nullánál magasabbra, az eladási jelzés értékét pedig nulla alá helyezzük. Ezek az értelmezésbeli paraméterek sajnos papíronként változhatnak, és optimalizálásra szorulnak.
Appreciation Felértékelődés
Aranymetszés képlete (Golden Mean Math Formula) Az aranymetszés egy oly sok embert lenyűgöző arány. Egyszerűen az 1 és a 1.618034... irracionális szám arányaként lehet leírni.
Aranystandard rendszer (Gold Standard) Olyan monetáris rendszer, melyben egy ország pénzének értéke a törvény által megszabott módon az arany egy rögzített mennyiségével egyenlő és a belső valuta meghatározott mértékben aranyra váltható bankjegyek formáját ölti.
Aranyrészvény Olyan részvény, mely különleges jogokat biztosít tulajdonosának. Ezeket a jogokat a társaság alapszabálya tartalmazza.(pl.: a tulajdonosa egyedül megvétózat bármilyen döntést.)
Árat jegyez
(Make a market)
A dealer akkor jegyez árat, ha olyan eladási és vételi árat kínál, amelyen készen áll venni és eladni.
Árbevétel Egy társaság által az adott időszakban az alaptevékenységéből eredően értékesített termékek és szolgáltatások ellenértéke.
Árbevétel arányos nyereség Return on Sales (ROS) : Adózott eredmény, osztva a nettó árbevétellel
Árbevétel növekedés Adott negyedévvel záródó időszak halmozott árbevétele, osztva az előző év azonos adatával.
Arbitrázs Kiegyenlítő kereskedelem, az egyik piacon vásárolt értékpapír vagy deviza azonnali eladása egy másik piacon az árfolyamkülönbség kihasználásra érdekében. A különböző piacok közt lévő árkülönbözet kihasználására kockázat vállalása nélkül nyílik lehetoség.
Arbitrázscsatorna (Arbitrage channel) Olyan ártartomány, amelyen belül nincs lehetõség arbitrázsra az azonnali és határidõs piacok között.
Arbitrazsõr Különböző piacok közt fennálló árkülönbözetet kihasználni vágyó befektető. Eredményes műveléséhez, viszonylag nagy tőke és a piacok ismerete szükségeltetik.
Árfolyam (Rate) Egy deviza másik devizában, általában az amerikai dollárban kifejezett ára.
Árfolyamsáv (Band, Grid) Az a tartomány, amelyben a deviza szabadon mozoghat. Az ERM-ben használt rendszer.
Árfolyamjegyző Az adott értékpapír piacán árjegyzőként szereplő bróker ajánlattételi kötelezettséggel (mind eladási, mind vételi oldalon) rendelkezik a piac többi szereplője számára.
Árjegyző (Market maker) Az árjegyző olyan személy vagy cég, amely jogosult valamely instrumentum piacát létrehozni és mûködtetni (vagyis árakat jegyezni, amelyeken kész venni és eladni).
Árfolyammarzs Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.
Aroon Oscillator Az Aroon indikátor rendszer legfontosabb, végső indikátora. Az Aroon (up) és Aroon (down) mutatókból épül fel. -100 és +100 között mozoghat, minél feljebb van annál inkább emelkedő trendet, minél lejjebb van, annál inkább csökkenő trendet jelez.
Around Határidõs "prémium/diszkont" jegyzésére használják. A "five-five around" azt jelenti, hogy öt pont a jelenlegi spot érték mindkét oldalán.
Ársúlyú index Olyan tőzsdeindex, melyben minden részvényből egy darab van, tehát árfolyamuk forgalmuk súlyától függetlenül befolyásolja az indexet. Ilyen index a DJIA.
Ask Eladási ár - Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el.
ASK (eladási ajánlat) Az a minimális összeg, amennyit egy értékpapír eladásakor az eladó az adott ügylet során ellenértékként szeretne kapni.
ÁSZ Állami Számvevőszék. Bővebben: www.asz.hu
At Best Legjobb áron
At or Better Adott árfolyamon, vagy annál jobb árfolyam történő kereskedési megbízás.
At-the-money Olyan opció, ahol a kötési árfolyam közel, vagy teljesen megegyezik a mögöttes termék jelenlegi árfolyamával.
Átlagár(folyam) Egy adott időszakban valamilyen tőzsdei termékre kötött üzletek árainak súlyozott átlaga.
Átlagnyugdíj reálérték indexe Az átlagnyugdíj változás (nominálérték index)és a fogyasztói árváltozás (árindex) hányadosa.
Átlagnyugdíj összege Átlagnyugdíj összege: a családi pótlékon kívüli pótlékokkal növelt bruttó nyugdíj nominálértéke egy nyugdíjasra számítva.
ATR -
Average True Range
Számos olyan piaci szituáció van, amikor az árfolyam egy viszonylag szűk területen, sávban mozog, esetleg trend közben konszolidál. Jó lenne tudni számíthatunk-e kitörésre, és ha igen, mikor. Ilyenkor tehet jó szolgálatot az ATR indikátor. Volatilitást mutató indikátor csoportjába sorolható.
Értelmezés:
Az ATR önmagában semmilyen jelzést nem mutat, "csupán" a voltilitást méri, de bizonyos indikátorokkal, még inkább formációkkal együtt értelmezve már értékes információkkal szolgálhat. Az alacsony ATR szint értelemszerűen kis sávon belüli nyugodtabb kereskedést jelez, míg a magas ATR értékek vad, hektikus kereskedésre utalnak. Amennyiben ezek egészen kiugró értékek (jellemzően a legfelső és legalsó decilis), sokszor fordulatot jelez előre, vagy egy trend kezdetére utalnak. Hosszabb távon az alacsony ATR konszolidációt jelez, amelyből hamarosan vagy a trend folytatódása, vagy a fordulat következik. Minél régebb óta alacsony az indikátor értéke, annál valószínűbb a kitörés. Ha a konszolidációs fázist lefelé hagyja el a sáv aljának (támasz) áttörésével, és ez az ATR növekedésével jár, akkor az nagy valószínűséggel fordulatot jelent. Ha felfelé tör ki az ATR növekedésével, az nagy valószínűséggel a trend folytatódását jelenti, természetesen emelkedő trend esetén.
Átváltható kötvény Olyan speciális kötvény, mely a kamatfizetés mellett jogot biztosít arra, hogy egy későbbi időpontban részvényre cserélhessék. Fejlettebb piacokon az átváltási jog önmagában értékesíthető (warrant).
AUD Ausztrália fizetőeszközének, az ausztrál dollárnak a jelölése. ( Aussie: az Angolban használt szleng az ausztrál dollárra).
Auditált mérleg Olyan mérleg, melyet független könyvvizsgáló vizsgált meg, és hitelesnek, a törvényi szabályozásnak és a valóságnak megfelelőnek talált.
Aukció Az értékpapír kibocsátás egyik módszere. Az értékpapírok területén alapvetően megkülönböztetünk nyílt (kikiáltás) és zárt (borítékos) aukciókat (kibocsátásokat), valamint az elfogadott ár szerinti ajánlati áras és egységáras aukciókat. Magyarországon az ÁKK által szervezett aukciók zárt aukciók, ahol ajánlati áras módszerrel folyik az állampapír-kereskedelem.
Aussie Angolban használt szleng az ausztrál dollárra.
Average Price Ez egy nagyon egyszerű kis indikátor aminek a neve is elárulja működési elvét. Ez az indikátor egy vonalat jelenít meg a charton amit átlagolással számol ki. Ha az árfolyam a signál vonal felett helyezkedik el akkor long irányban érdemes kereskedni, ha alatta akkor short pozíciót érdemes felvenni.
Aznapi elszámolás
(Cash Delivery)
Az elszámolás a tranzakció napján történik. Határidős kontraktusok kontextusában a fogalom azt jelenti, hogy a termék nem kerül leszállításra, hanem a pozíció nettó értéke kerül kifizetésre.
Aznapi tranzakció
(Same day transaction)
Olyan tranzakció, amely a megkötésének napján jár le.
Azonnali (Cash) Általában olyan deviza tranzakcióra vonatkozik, amelyben az elszámolás az ügylet megkötésének napján történik. A kifejezést elsősorban Észak-Amerika, illetve az időzóna preferenciák miatt az észak-amerikai piacokra támaszkodó piacokon (pl. Latin-Amerikában) használják. Európában és Ázsiában az azonnali tranzakciókat szokás aznapi ügyleteknek is nevezni.
Azonnali (Spot) A leggyakoribb deviza tranzakció. (2) Az azonnali vagy azonnali dátum az azonnali tranzakció értéknapjára utal; az ilyen tranzakciót két munkanapon belül el kell számolni az értéknapi értékkel.
Azonnali árfolyam (prompt árfolyam)
(Spot price/rate)
Az azonnali teljesítésre vonatkozó árfolyamok.
Azonnali piac
(Cash market)
A pénzügyi instrumentum piaca, amelyen a határidős és opciós piac alapul.
Ázsió Értékpapír kibocsátásnál a névérték feletti eladási árfolyamból származó összeg.

A  B  C  D E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

Tőzsde szótár a, Ask, Aranystandard rendszer, Accrual, Adjustment, ADR, ADX, Agent Bank, Allokáció, Appreciation, Arbitrazsõr, Árfolyammarzs, Aznapi elszámolás, fogalmak, tőzsdei szlengek, tőzsde szótár, tőzsderányékfree counters