ingyenes webstatisztika
Tözsdeárnyék
Magyar Englis
bordó homok kék
Mobil

Tőzsde szótár - "E" - Tőzsdeárnyék

Tőzsdei szótár - E

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

E nap A társasági esemény (pl: közgyűlés, osztalék) napja.
Easing Mérsékelt árcsökkenés.
E-business
(elektronikus üzlet)
Az üzleti tevékenységek vezetékes és vezeték nélküli, internetes technológián alapuló összekapcsolása a vásárlókkal, beszállítókkal és üzleti partnerekkel.
E-commerce Internetes kereskedelem.
E/P Nyereséghozam (earnings yield), a P/E mutató inverze. Örökjáradékosan méri a részvény hozamát.
EBIT Earnings Before Interest and Taxes: Adózás, kamatfizetés, és rendkívüli tételek előtti eredmény (üzemi eredmény).
EBITDA EBIT + Depreciation and Amortization: Adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredménye+elszámolt értékcsökkenés
ECN (Electronic Communication Network) Közvetlen bankközi piac
EcoFin Az Európai Unió pénzügy és gazdasági minisztereinek ülése.
ECU /
European Currency Unit
Európai Valutaegység. Az euró elõdje, melyet az EGK (Európai Gazdasági Közösség)-ban használtak fizetõeszközként, de kizárólag számlapénz formájában létezett.
EDI Electronic Data Interchange - Elektronikus adatcsere. Effektív árfolyam (Effective Exchange Rate) - A devizaárfolyam más devizákkal szembeni változásának az ország kereskedelmi mérlegére gyakorolt hatását kimutató képzett árfolyam. EFT - Electronic Fund Transfer - Elektronikus pénzátutalás.
Effektív árfolyam (Effective Exchange Rate) A devizaárfolyam más devizákkal szembeni változásának az ország kereskedelmi mérlegére gyakorolt hatását kimutató képzett árfolyam.
EFT Electronic Fund Transfer - Elektronikus pénzátutalás.
Egy megbízás törli a többit (One Cancels the Order OCO) Egy olyan dupla megbízás, mely egy limit és egy stop megbízást tartalmaz egyszerre. Amennyiben az egyik megbízás teljesül, úgy a másik automatikusan kikerül a rendszerből.
Egyéb bevétel/ráfordítás A vállalkozás főtevékenységének eredményeképpen egyszer befolyt bevétel/fizetett ráfordítás.
Egyéni kötésméret
(Odd Lot)
A szabványoktól eltérő kötésméret.
EHM egységes hozammutató Az Egységes Hozam Mutató közlésére a kormány 41/1997(III.5.) sz. rendeletében kötelezte az értékpapírokat kibocsátó cégeket, a befektetési lehetőségek átláthatóságának növelése érdekében. A Egységes Hozam Mutatót egy meghatározott képlet alapján kell kiszámolni.
EKB Az Európai Központi Bank rövidítése, vagy angolul European Central Bank (ECB). Az euró zónában az EKB felügyeli a monetáris rendszert.
Eladási ár (Ask) Az az ár, amelyen a devizát vagy a pénzügyi instrumentumot eladásra kínálják.
Eladási ár (Offer) Az az ár, amelyen az eladó hajlandó eladni. A legjobb eladási ár a legalacsonyabb eladási árat jelenti.
Eladási árfolyam
(Selling Rate)
Az az árfolyam, amelyen a bank hajlandó eladni a külföldi devizát.
Eladási árfolyam (Offer/Ask) Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el.
Ellenállás Nehezen áttörhető árszint, ami kitörés esetén már az emelkedés támaszaként funkcionál.
Ellenállási szint (Resistance Level) A technikai elemzők által meghatározott olyan szint, amelynél az árfolyam valószínűleg visszafordul, ha viszont átszakítja, akkor jelentős ármozgás várható.
Ellenérték (Countervalue) Ha valaki dollárból másik devizát vesz, akkor az ellenérték a tranzakció dollárértéke.
Ellenséges kivásárlás (Hostile takeover) Olyan vállalatfelvásárlás, melynek során a felvásárló és a felvásárolt vállalat nem működik együtt.
Elliot hullám A tőzsdén az árfolyamok esése több hullámban történik, ezt nevezzük "felfedezőjéről" Elliott hullámnak.
Elsőbbségi részvény Olyan speciális részvényfajta, mely valamilyen elsőbbséget biztosít a többi részvényessel szemben. Pl.: osztalékelsőbbségi, szavazatelsőbbségi, likvidációs elsőbbségi.
Elsődleges forgalmazó Az ÁKK-val az állampapírok forgalomba hozatalára, illetve forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést kötött befektetési szolgáltatók.
Elsődleges piac Az a piac, ahol az értékpapírok kibocsátásakor az első eladásuk történik.
Elszámolási ciklus Az ügylet megkötése (T), és az elszámolás között eltelt idő. A BÉT-en részvényeknél T+5, állampapíroknál T+2 nap.
Elszámolási kockázat (Settlement Risk) Amikor fizetés a másik fél felé az előtt megtörténik, hogy a másik fél az ellenértéket megfizetné. A kockázat az, hogy a másik fél fizetése nem érkezik meg.
Elszámoló nap A T napi tőzsdei ügyletek teljesítésének napja a T+5 munkanap: ezen a napon történik a tőzsdei elszámolási értékpapír számlák és a tőzsdeforgalmi, valamint bankok esetében az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számlák tényleges terhelése, jóváírása.
Elszámolóház (klíringház) A tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény, Magyarországon a KELER Rt.
EMS - (European Monetary System) Európai Monetáris Rendszer.
EOD - End Of Day Order Egy olyan megbízás, amely megadott áron történő vásárlást, vagy eladást jelent. A megbízás a nap végéig (end of day) nyitott marad, ami általában Keleti Parti idő szerint délután 5 órát jelent.
EPS (Earnings per Share-Egy részvényre jutó nyereség) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos részvényszámával. Megmutatja mekkora vállalati jövedelmet termel egy részvény.
Eredménykimutatás Számviteli okmány, az éves beszámoló része. Egy adott időszakra vonatkozóan, összevontan mutatja meg a vállalkozás bevételeit, ráfordításait, valamint az adózott és a mérleg szerinti eredményt.
Eredménytartalék A vállalkozás előző években produkált eredménye, melyet nem fizettek ki osztalékként.
Értékcsökkenés (amortizáció) Az eszközök pénzben kifejezett értékének csökkenése az eltelt idővel, vagy a használattal arányosan.
Értékelési árfolyam (Revaluation rate) A pozíció vagy a kereskedési könyv értékeléséhez felhasznált árfolyam.
Értéknap (Value Date) Azonnali tranzakciók esetén két munkanap előre az azonnali árjegyzéseket kínáló bank országában. Egyetlen kivétel van ezen általános szabály alól, ha az azonnali nap az árjegyzési központban bankszünnapra esik a devizá(k) országa(i)ban. Ekkor az értéknappal még egy nappal később van.
Értékpapír Okirat, amely tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény), vagy dologi jogot (közraktárjegy) testesít meg, úgy hogy e jogot az értékpapír nélkül sem gyakorolni, sem átruházni, sem bizonyítani nem lehet. Az értékpapír lehet névre, vagy bemutatóra szóló. Értékpapírnak minõsül minden, amit a törvényalkotó ezzel a címkével ruház föl, de általánosságban pénzhez, vagyonhoz kapcsolódó jogok megtestesülései.
Értékpapír kód (ISIN-azonosító) Pusztán technikai okokból, a KELER Rt. leoszt egy kódot (ISIN-azonosító) minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra.
Értékpapírsorozat Az azonos típusú, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban kibocsátott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége, azonos ISIN kód mellett.
Értékpapírszámla A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás (olyan, mint egy bankszámla, csak pénz helyett értékpapírokkal).
Eszközarányos nyereség (ROA) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos eszközállományával. A vállalat eredményességét méri.
Eszközallokáció
(Asset allocation)
A befektetési tőke megosztása a piacok között a diverzifikáció vagy a maximális hozam érdekében.
Eszközérték A társaság könyv szerinti értéke.
Eszközök (Aktívák) A vállalati vagyon az újratermelésben betöltött szerepe, megjelenési formája szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik a passzívák összértékével. Főbb eszközcsoportok: Befektetett eszközök, forgóeszközök, és az aktív időbeli elhatárolások.
ETF
(Exchange Traded Funds)
Az ETF (Exchange Traded Fund) jelentése tőzsdén kereskedett indexkövető alap. Alapvetően részvényalap, amely valamely referenciaindex teljesítményét képezi le, szemben a hagyományos részvényalapokkal, amelyek esetében a referenciaindex súlyozásától nagyobb haszon reményében szándékosan eltér az alapkezelő. Lehetővé teszi egy teljes részvénypiacot reprezentáló befektetési csomaghoz való hozzájutást.
EURIBOR Európai irányadó bankközi kamatláb.
Euró (EUR) 1999. január 1-től 2001. december 1-ig csak számlapénzként létező közös európai pénz. 2002. január 1-től 12 európai állam közös fizetőeszköze már valutaként is. Az euró-övezet országai: Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Belgium, Ausztria, Portugália, Dánia, Írország, Luxemburg, Görögország
Euró zóna Az euró zóna egy gazdasági és monetáris unió (EMU), amely 17 tagállamot foglal magába, amelyek az eurót használják mint közös fizetőeszközt. Az euró zóna jelenlegi tagjai 2012-ben Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország. További EU tagállamoknak akkor lesz lehetősége belépni, amennyiben elérik a szükséges kritériumokat.
Eurókötvény (piac) Olyan kötvények (globális piaca), amelyeket nem a kibocsátó hazai pénznemében denomináltak.
Európai opció Olyan opció, amit csak a lejáratkor lehet lehívni.
EV Piaci kapitalizáció+hitelállomány, mínusz a pénzeszközök és az értékpapírok.
EV/árbevétel EV, osztva az adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált árbevétele.
EV/EBITDA EV, osztva az adott negyedévvel záródó időszak halmozott üzemi eredményével, valamint az elszámolt értékcsökkenéssel.
Excercise price Az ár, amin az opció mögöttes termékét venni/adni lehet.
Execution Végrehajtás, például egy pozíció nyitása vagy zárása.
Ex-kupon /ex-principal nap Mind az OTC-, mind a tőzsdei kereskedés esetén a kamat-, illetve törlesztőrészlet fizetést megelőzően a kamatra, törlesztésre jogosító értékpapír vonatkozásában az utolsó kereskedési nap, a T+2 napos elszámolást figyelembe véve, az esedékességi napot megelőző 5. munkanap. Az értékpapír-letétiszámlákon a fordulónapon - az esedékességi napot megelőző 3. munkanapon - lehet még műveleteket végrehajtani.
Exotic
(Egzotikus devizák)
A ritkábban, kevésbé széleskörűen kereskedett devizák.
Expanzív gazdaságpolitika A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése. Ezt fiskális oldalról az állami beruházások, támogatások, transzferek növelésével, illetve adócsökkentéssel lehet támogatni.
Expert advisor forex robot vagy automatikus kereskedési rendszer, amit MQL4 nyelvben írnak az MT4 language editor programmal, többségük - bár automata - futtatása emberi felügyeletet igényel.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Tőzsdeárnyék szótár e, Easing, E/P, EBIT, EBITDA, EcoFin, edi, eft, Ellenállási szint, Ellenséges kivásárlás, Elliot hullám, Settlement Risk, Elsőbbségi részvény, EOD, EPS, Értékpapír kód, Értékpapírsorozat, EURIBOR, Excercise price, Execution, Exotic (Egzotikus devizák) , forex szótár, tőzsdeárnyék, szószedet, szótár, szleng, forex szótár, forex szószedet, forex szlengekfree counters